Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Monument Art. z siedzibą przy ul. Bugaj 15a, w Suchedniowie (kod pocztowy:26-130), tel.: 697987542, adres e-mail: biuro@monumentart.pl
  2. Celem zbierania danych jest zamieszczenie danych w serwisie Telefon do Doktora pod adresem internetowym: www.telefondodoktora.pl
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udostępnienia Pani/Pana danych w wyżej wymienionym serwisie a co za tym idzie do zaoferowania Pani/Pana usług szerszej grupie osób tj. potencjalnych pacjentów.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udostępnienie ich w serwisie Telefon do Doktora

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.